Ετος

Βάση δεδομένων για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87 1 , όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) αεριών θερμοκηπίου»
Η δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων προορίζεται για την έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθηση του συνόλου των φορέων σχετικά με :
 • την έκδοση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, ανάκληση της άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της.
 • τον υπολογισμό και την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και αεροσκαφών (προς περαιτέρω υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο και διορθώσεις).
 • την διόρθωση και έγκριση των σχεδίων παρακολούθησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • την παρακολούθηση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε μη συμμορφούμενους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και αεροσκαφών
 • την συλλογή και έλεγχο των απαραίτητων, δικαιολογητικών/εγγράφων των εταιρειών και των αντιπροσώπων τους για την διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συστήματος.
 • την επικύρωση δήλωσης επαληθευμένων εκπομπών και παρακολούθηση παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπών στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ενωσιακού Ευρωπαϊκού Μητρώου.
 • την κατάλληλη συγκέντρωση στοιχείων για τη σύνταξη των υποχρεωτικών ετήσιων εθνικών εκθέσεων:
 • του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/87
 • των ετήσιων αναφορών σχετικών με τις συναλλαγές μονάδων Κυότο (SEF reports) και τη λειτουργία του Μητρώου Εκπομπών (SIAR reports) σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο.

 • Η βάση δεδομένων θα παρέχει τη δυνατότητα, με την χρήση κατάλληλων «φίλτρων» (πχ. Σύνολο εγκαταστάσεων κατηγορίας Γ, σύνολο εγκαταστάσεων που κάνουν χρήση της εφεδρικής μέθοδος παρακολούθησης, κλπ), δημιουργίας αξιόπιστων πληροφοριών, σε άμεσο χρόνο, που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύωρη δουλειά («άνοιγμα» επιμέρους φακέλων).

  3.Α. Εγκαταστάσεις

  3.Φορείς Εκμετάλευσης Αεροσκαφών

  Σύνολα Εκπομπών(Τ2)

  22416
  47105829
  3928
  373338
  195507
  23283654

  Απόβλητα

  Βιομαζα CO2

  Βιομαζα TJ Μηδενικού Συντελεστή

  Βιομαζα TJ Μή Μηδενικού Συντελεστή